Przejdź do treści

Stały gość firmy: kontroler energetyczny

Nikt nie przepada nad kontrolą: czujemy wtedy presję, zastanawiamy się, czy aby na pewno sprostamy postawionym nam wymaganiom. Jednak w naszym życiu mają miejsce sprawdziany, które są istotne nie tylko dla nas samych, ale i dla naszego otoczenia. Również w sferze biznesowej od czasu do czasu wymagana jest odpowiednia weryfikacja. Jako jedną z nich musimy uwzględnić audyt energetyczny.

Co sprawdzamy?

Audyt energetyczny to nic innego jak inspekcja budynku przedsiębiorstwa przez odpowiednie służby pod względem bezpieczeństwa i efektywnego wykorzystywania energii. Obowiązek jego wykonywania w Polsce obowiązuje od października 2016 roku. Wykonywać muszą go przede wszystkim właściciele firm, których średnia zatrudnień w ciągu dwóch lat wyniosła przynajmniej 250 osób lub osiągnął roczny obrót równy lub przekraczający sumę 50 mln euro (obrót netto np. ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług), a jego tzw. suma bilansowa wynosiła minimum 43 mln euro. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zweryfikowania prawidłowości funkcjonowania firmy oraz wskazanie jej niedociągnięć.

W przyszłości może to uratować przedsiębiorcę przed np. złą inwestycją w modernizację obiektu. Na miejsce oględzin wzywane są odpowiednio uprawnione służby. Jest to wykwalifikowany audytor lub doradca energetyczny. Osoby monitorujący firmę powinni posiadać wykształcenie z zakresu m.in. inżynierii środowiskowej, technologii energetycznej czy budownictwa.

Przed podjęciem pracy, kandydaci mają obowiązek ukończyć szkolenia lub studia dotyczące audytingu z tej dziedziny. Dokładnemu sprawdzeniu podlegają wszystkie obiekty, instalacje i sprzęty, które mają wpływ na obieg energii w budynkach, np.: instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, okna czy przegrody zewnętrzne (ściany, dachy itp.).

Pod czujnym okiem

Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie odbywa się w kilku etapach. W pierwszej kolejności ma miejsce tzw. audyt wstępny, podczas którego odbywają się rozmowy pomiędzy audytorem, a przedsiębiorcą. Dotyczą one przede wszystkim tego, jakie cele chcą osiągnąć obie strony i jaka będzie najlepsza droga by to osiągnąć. Określane są również procesy, wymagania pod względem dokładności, terminy, a także wypłacalność przedsiębiorcy. W trakcie wywiadu audytor zbiera informacje na temat tego, w jaki sposób właściciel firmy pragnie usprawnić działanie firmy w przyszłości oraz czy istnieją jakiekolwiek blokady, które by to uniemożliwiały.

We wstępnej fazie audytu również, strony omawiają kolejne działania, będące składnikami drugiej części inspekcji. Lustracja rozpoczyna się przejrzeniem dokumentacji z ostatnich dwóch lat, które minęły od ostatniego audytu. Dane są rejestrowane oraz porównywane przez audytora. Wszystko odbywa się we współpracy z właścicielem lub upoważnionym przedstawicielem firmy. Teoria to nie wszystko, dlatego audytor zapoznaje się bliżej z działalnością firmy przypatrując się działalności i montażowi urządzeń na terenie zakładu. Po zgromadzeniu zadowalającej ilości informacji audytor dokonuje analizy kontrolowanego obiektu oraz sporządza stosowny raport.

Każdy rejestr sporządzony przez wykwalifikowanego kontrolera właściciel firmy ma obowiązek archiwizować przez pięć lat na wypadek wizytacji. Wspomnieliśmy już, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzany co regularnie audyt energetyczny przedsiębiorstwa cena za niedostosowanie się do zasad ustawy wiąże się z karą pieniężną w wysokości 5% rocznego przychodu przedsiębiorcy. Jeżeli audyt odbędzie się w danej placówce, ale przedsiębiorca z jakiegoś powodu nie złoży raportu do Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 od daty wystawienia, kara ta również obowiązuje.

Podsumowanie

Audyty energetyczne muszą być przeprowadzane co cztery lata, natomiast koszt audytu energetycznego oraz jego długość ustalany jest indywidualnie przez audytora w trakcie rozmowy wstępnej. Po otrzymaniu certyfikatu, przedsiębiorca ma miesiąc, aby powiadomić prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki). Wyniki audytu są niezbędne w przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o dofinansowanie prac modernizacyjnych firmy.

Dodaj komentarz